Arthonia hypochniza Nyl. asci

Arthonia hypochniza

© Rick and Jean Seavey