Monoblastia palmicola Riddle

Monoblastia palmicola ascus

Ascus

© Rick and Jean Seavey